ฟรี
  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

          วิสัยทัศน์ (VISION)

         ภายในปี 2564  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพมีความเป็นสากลตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี มีความพอเพียง

          
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
    พอเพียง
2. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
3. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
4. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ


         เป้าประสงค์หลัก (GOALS)
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตร มีทักษะการทำงาน สามารถทำงาน      ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น