ฟรี
  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ปรัชญา/คติพจน์


ปรัชญาโรงเรียน
อตฺตนา  โจทยตานํ     “จงเตือนตนด้วยตนเอง”

คำขวัญของโรงเรียน
ความรู้คู่คุณธรรม ดีงามจากจิตใจ ทันสมัยก้าวหน้า พัฒนาตนและท้องถิ่น

 
                                                      อักษรย่อโรงเรียน         นน.ว.
             สีประจำโรงเรียน          แดง – ดำ มีความหมายดังต่อไปนี้
                                          สีแดง   หมายถึง  ความเสียสละ
                                          สีดำ     หมายถึง  ความสามัคคี