ฟรี
  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
              โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่บนพื้นที่  175  ไร่  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอน้ำหนาว   จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  มีนาคม  2524  โดยมีนายจำลอง  กิติศรี  ศึกษาธิการกิ่งอำเภอน้ำหนาว  ร่วมกับคณะข้าราชการและสภาตำบลทุกแห่งอนุมัติจัดตั้งขึ้น  เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2528 ในครั้งแรกได้ใช้อาคารโรงฝึกงานของโรงเรียนชุมชนบ้านนาพ่อสอง เป็นสถานที่ทำการสอนต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้  นายบัญญัติ  สืบสายอ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมมาสอนและได้รับมอบหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียนการสอนและวัสดุสำนักงานอีกจำนวนมาก  โดยมีนักเรียน  รุ่นแรกจำนวน  86  คน
ในวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2528 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสมเกียรติ  เจริญฉิม อาจารย์ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พร้อมข้าราชการครูมาบรรจุจำนวน  4 คน

ในปี  พ.ศ. 2537 นายอุดม  พรหมสวัสดิ์  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  จนถึงปี  พ.ศ. 2542
ในปี  พ.ศ. 2542  นายประเสริฐ  ชำนาญพันธ์  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการ จนถึงปี  พ.ศ. 2544
ในปี  พ.ศ. 2544  นายรักษ์  มณีราช  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ในปี  พ.ศ. 2550  นายวิรัตน์  ฉัตรวิโรจน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม มีข้าราชการครู จำนวน  18 คน มีพนักงานราชการ
        จำนวน 2 คน  ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน  และนักเรียนทั้งหมด จำนวน  545 คน
ในปี  พ.ศ. 2552  นายเสรี  เปรมปรีดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม   มีข้าราชการครู จำนวน  19 คน  ช่วยราชการ 1 คน 
       พนักงานราชการ จำนวน 2 คน  อัตราจ้าง 1 คน  ลูกจ้างประจำ  4 คน  และมีนักเรียนทั้งหมด  449 คน
ในปี พ.ศ. 2554 นายณัฐสิทธิ์  ชำนาญพันธ์  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
       มีข้าราชการครู จำนวน 24 คน พนักงานราชการ 2 คน อัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 512 คน

ปัจจุบัน นายสุนทร  ระดมสุข  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม   เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ข้าราชการครู
        จำนวน 26 คน   อัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  และมีนักเรียนทั้งหมด 380 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 )
ที่ตั้ง  เลขที่  124 หมู่ 5 ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  67260 โทรศัพท์       056- 779027 โทรสาร  056-779100